Bestuurlijke dienstverlening

Onder bestuurlijke diensten verstaan wij:


– De communicatie van/naar de beheerder wordt in de regel via de voorzitter van de VvE geleid. Eventueel wordt
de voorzitter naderhand zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.
– Het optreden als beheerder van de VvE conform de wet, akte en reglement van splitsing.
– Het op inzichtelijke wijze inrichten van administratie en archief (met inachtneming van wettelijke archieftermijnen) van
de VvE voor inzage door leden en/of geautoriseerde derden.
– Het vervullen van de secretariaatsfunctie (aanspreekpunt) voor de VvE.
– Het versturen van een welkomstbrief met daarbij relevante informatie betreffende de Vereniging aan nieuwe
eigenaars/bewoners, alsook, na overleg, het verstrekken van een nieuw, passend naamplaatje.
– Het in overleg met de voorzitter opstellen en/of wijzigen van een huishoudelijk reglement en deze ter vaststelling
voorleggen aan de algemene ledenvergadering.
– Het, in overleg met de voorzitter, organiseren van jaarlijks één algemene ledenvergadering en het verzorgen van
bijbehorende correspondentie zoals uitnodiging, agenda, volmachten, notulen e.d. De voorzitter zit de vergadering voor.
– Het toezien op uitvoering van genomen besluiten in de vergadering.
– Het ondersteunen van de vergadering van eigenaars, commissies en anderzijds gedelegeerden over procedurele
aangelegenheden.
– Het collectief verzekeren en het voldoende verzekerd houden van het onroerende goed en daaraan verbonden zaken.
– Het behandelen van assurantiezaken met inbegrip van schadeafwikkelingen welke onder de dekking vallen van de door
de VvE afgesloten verzekeringen.
– De uitbesteding van servicewerkzaamheden als schoonmaken.
– Het toezien op naleving van de splitsingsakten, reglement van splitsing en huishoudelijk reglement. Bij niet naleving hiervan
dient de beheerder, na overleg met het betreffende lid en/of voorzitter, passende maatregelen te nemen.