Basispakket

Het basispakket omvat Administratieve en Financiële dienstverlening. Hierbij kunt u denken aan:

– Het bijhouden van een ledenadministratie en het verwerken van de mutaties.
– Het voeren van een volledige, dagelijks actuele, financiële administratie van de VvE.
– Het beheren van de op naam van de VvE gestelde bankrekeningen, waarbij, zolang banken rente geven over spaargeld, getracht zal worden een zo gunstig mogelijk rendement te halen op de reservegelden.
– Het volgens mandaat incasseren van de ledenbijdragen.
– De bewaking en doorbelasting aan de leden en derden van de door de vergadering vastgestelde begroting en 
anderszins aan de VvE verschuldigde gelden. 
– Het treffen van betalingsregelingen met leden en derden ter sanering van schulden aan de VvE. 
– Het opstellen van balans en verlies- en winstrekening (exploitatieoverzicht) per boekjaar, concept begroting 
en daarbij behorende voorstel ledenbijdrage voor het nieuwe boekjaar. 
– Initiëren van jaarlijkse controle door de kascontrolecommissie van de gehele financiële administratie.

Dit basispakket kan worden uitgebreid met extra pakketten.